dudalaHalina Dudała

 

Wykształcenie:

Doktor habilitowany w zakresie nauk historycznych

Specjalność: historia nowożytna, archiwistyka

 

Zatrudnienie:

Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach (do 2018)

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, adiunkt w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

 

Zainteresowania naukowe:

kancelarie i archiwa na Śląsku w dobie nowożytnej, edytorstwo źródeł, historia i kultura nowożytnej Europy ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, testamenty nowożytnego duchowieństwa śląskiego

 

Publikacje naukowe (wybór za okres ostatnich  pięciu lat):

Halina Dudała, Mirosław Węcki, Kronika czasu przełomu. Górny Śląsk w latach 1919-1926 na fotografiach Stefana Pierzchalskiego, Wydawnictwo IPN, Warszawa 2019

 

Protestanci i katolicy w Pszczynie przed wojnami śląskimi [w:] Dziedzictwo górnośląskiej reformacji. Wpływ protestantyzmu na politykę, społeczeństwo i kulturę w XVI-XX wieku, red. R. Kaczmarek, J. Bahlcke, W. Gojniczek, Katowice 2019, s. 169-188.

Emil Szramek: pomiędzy sprawiedliwością a pietyzmem i miłością wobec ojczyzny, [w:] Korfanty i inni…: rok 1918 na Górnym Śląsku, red. J. Myszor, H. Olszar, Katowice 2019, s. 285-294.

 

Bezpieczeństwo zbiorów a nadzór archiwalny w praktyce Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media“, nr 1 (31) 2019, s. 7–21; publikacja elektroniczna: http://www.nowabiblioteka.us.edu.pl/2019_1.html

 

Między wyczekiwaniem, nadzieją i lękiem…Losy wileńskiego konwentu sióstr wizytek w latach 1939-1957, [w:] Między Śląskiem a Wileńszczyzną, red. K. Heska-Kwaśniewicz, J. Januszewska-Jurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, s. 225-250.

 

Bezpieczeństwo dokumentów w urzędzie parafialnym, red. H. Dudała, W. Schäffer, Katowice 2018

 

Testamenty oraz pośmiertne spisy mienia jako źródła do badań nad kulturą materialną i umysłową duchowieństwa doby nowożytnej na Śląsku, [w:] Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska. Dom, pałac i zamek w kulturze materialnej Śląska, red. Radim Jež, David Pindur et al., Český Tӗšín 2018, s. 109-130.

 

Halina Dudała, Beata Gaj, Łacińskie epigramy ks. Gotfryda Karola Eichbergera z Bojszów, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2017

Tajemnice kompaturek. Księga metrykalna z Mszany (1638-1775), red. naukowa H. Dudała, Wydawnictwo EDYCJA – książki naukowe i specjalistyczne, Katowice 2016, ss. 218.

 

Organizacja i działalność kurii diecezjalnej w Katowicach w w latach 1925-1939, [w:] Kurie (archi)diecezjalne Kościoła rzymskokatolickiego w II Rzczypospolitej, red. M. Dębowska,  Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 267-294.

 

Archiwalia parafialne w zasobie Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, [w:] Zabezpieczanie i udostepnianie archiwalnych zasobów archiwów kościelnych, red. A. Laszuk, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2016, s. 60-74.

 

Clerus decanatus Plesnensis w świetle protokołów kongregacji dekanalnych pszczyńskich z lat 1691-1756. Edycja źródłowa, Wydawnictwo Inforteditions, Katowice 2015

 

Pełnione funkcje:

Członek komitetu redakcyjnego serii wydawniczej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Śląsku (od 2013 r.).