Imię i Nazwisko: Krzysztof Kloc

stopień naukowy: doktor

stanowisko: asystent

Katedra: Historii Najnowszej

 

Prowadzone zajęcia: Dzieje integracji europejskiej; Historia Polski do 1945; Historia Polski XX w.; Historia Polski po 1945 r.; Historia powszechna po 1945 r.; Historia ustroju Polski; Konwersatorium dydaktyczne; Ustrój Polski współczesnej; Ustrój ziem polskich i Polski w XIX i XX w.; Wybrane problemy współczesnego świata; Wykład ogólnouczelniany; Wybrane problemy z historii Polski i powszechnej XX w. (wykład), Historia Polski po roku 1989 (wykład).

Zainteresowania naukowe: historia dyplomacji I poł. XX wieku, dzieje polskiej irredenty XIX i XX w., historia Drugiej Rzeczypospolitej, losy obozu piłsudczykowskiego, biografistyka tego okresu, historia międzywojennego Krakowa.

 

Kontakt:

email: krzysiek.kloc@gmail.com

telefon: +48 12 662-61-88

 

Rozprawa doktorska:

Temat rozprawy: „Michał Sokolnicki (1880-1967). Piłsudczyk – historyk – dyplomata”, Kraków 2017, ss. 718  

Promotor: prof. dr hab. Mariusz Wołos

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Kornat z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytutu Historii PAN w Warszawie oraz prof. dr hab. Włodzimierz Suleja z Uniwersytetu Wrocławskiego

Rok obrony: 2017

 

Granty i prace badawcze:

Stypendium Jerzy Peterkiewicz Educational Foundation  (2013)

Stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na rok 2016

Finalista Nagród Naukowych tygodnika „Polityka” (2015).

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2016)

Stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na rok 2018

 

Pełnione funkcje: Sekretarz III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

Wykaz publikacji:

Monografie

2017

August Zaleski, Wspomnienia, opracowali, wstępem i przypisami opatrzyli Krzysztof Kania, Krzysztof Kloc, Przemysław Marcin Żukowski, przekład Elżbieta Gołębiowska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2017.

 

2016

 1. Wielkomiejska gangrena. Margines społeczny międzywojennego Krakowa, Wydawnictwo AVALON, Kraków 2016, ss. 220.

Artykuły, opracowania źródłowe, recenzje

2017

 1. (z Krzysztofem Kanią) „The Collapse of France”. Nieznane memorandum brytyjskie dotyczące przyczyn i okoliczności klęski Francji w 1940 r., opracowali, wstępem i przypisami opatrzyli oraz do druku podali Krzysztof Kania i Krzysztof Kloc, „Dzieje Najnowsze” 2017, nr 1, s. 195-222.
 2. Raport Władysława Grabskiego z konferencji pokojowej w Paryżu. Przyczynek do ekonomiczno-finansowych postanowień traktatu wersalskiego wobec Polski, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2017, nr 1, s. 135-154.

2016

 1. Akt 5 listopada a społeczno-gospodarcze przyczyny fiaska niemieckiej próby pozyskania polskiego rekruta, [w:] Akt 5 listopada 1916 roku i jego konsekwencje dla Polski i Europy, red. nauk. J. Kłaczkow, K. Kania, Z. Girzyński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 168-174.
 2. Na drogach irredenty, czyli działalność Michała Sokolnickiego ( w świetle jego korespondencji) do roku 1913 : przyczynek do biografii, [w:] Historia – pamięć – tożsamość w edukacji humanistycznej, t. IV, Archiwum jako „strażnik pamięci” : studia historyczno-archiwalne, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, A. Słaby, Kraków 2016, s. 233-249.
 3. (z Krzysztofem Kanią) Druga strona sojuszu. Ale jakiego? Garść uwag i refleksji na temat najnowszej książki Anny Zapalec, „Res Gestae” 2016, nr 2, s. 190-198.
 4. (z Krzysztofem Kanią i Przemysławem Marcinem Żukowskim), „On May 12th in the afternoon…”, czyli zamach stanu Józefa Piłsudskiego oczami Augusta Zaleskiego. Fragment wspomnień pierwszego ministra spraw zagranicznych po zamachu majowym w 1926 r., „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2016, nr 1, s. 128-140.
 5. Przygotowania i uroczystości pogrzebowe Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Krakowie 18 maja 1935 r., [w:] Józef Piłsudski. Człowiek, żołnierz, polityk, red. Z. Girzyński, J. Kłaczkow, Toruń 2016, s. 133-144.

2015

 1. Unemployment in Inter-war Cracow and the Great Economic Crisis: Conditions, Consequences and Couneraction, „Remembrance and Solidarity Studies in 20th Century European History” 2015, vol. 4, s. 47-68.
 2. Gra pamięcią, czy gra o pamięć? „Polityka pamięci” obozu piłsudczykowskiego w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. Zarys problematyki, [w:] Pamięć człowieka – pamięć miejsca – miejsca pamięci, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, A. Słaby, Kraków 2015, s. 83-94.
 3. Generała pomnik ze spiżu… Uwagi i refleksje na marginesie lektury biografii Juliana Stachiewicza, „Dzieje Najnowsze” 2015, nr 4, s. 183-192.
 4. Protokół z przesłuchania majora Franciszka Sarnka, dyrektora technicznego firmy „Protekta” z dnia 2 października 1926 r. Przyczynek do sprawy generała Michała Żymierskiego, opracował i do druku podał Krzysztof Kloc, „Niepodległość” (Warszawa) 2015, t. LXIV, s. 279-290.
 5. [rec.] M. A. Peszke, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939-1946. Koncepcje strategiczne i realia geopolityki, Poznań 2014, „Res Gestae” 2015, nr 1, s. 374-381.
 6. [rec.] K. Kania, Edward Bernard Raczyński 1891-1993. Dyplomata i polityk, Warszawa 2014, „Dzieje Najnowsze” 2015, nr 1, s. 267-274.
 7. Michał Sokolnicki – współpracownik londyńskich „Wiadomości” Mieczysława Grydzewskiego 1946-1963, „Archiwum Emigracji” 2013 [druk: 2015], nr 19, z. 2, s. 29-47.
 8. Przestępczość na tle seksualnym w przedwojennym Krakowie 1918-1939, [w:] Ciało, Seksualność, Pornografia – kontekst historyczny, red. P. Jędrzejewski, K. Szlęzak, G. Szuster, Kraków 2015, s. 128-143.

2014

 1. Prostytucja w Krakowie międzywojennym, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 2014, t. 31, z. 4, s. 87-129.
 2. [rec.] J. Cisek, Granice Rzeczypospolitej i konflikt polsko-bolszewicki w świetle amerykańskich raportów dyplomatycznych i wojskowych 1919-1921, Kraków 2012, „Dzieje Najnowsze” 2014, nr 4, s. 157-163.
 3. Kto piłsudczykom po zamachu majowym kampanię wyborczą BBWR w dębickiem robił, „Obserwator Lokalny” (Dębica) 2014, nr 46, s. XXVII.
 4. Premiera Sławoja Felicjana Składkowskiego potyczki z rzeczywistością, „Konspekt” (Kraków) 2014, nr 4/53, s. 95-98.
 5. Z dziejów krakowskiego marginesu społecznego: pijaństwo, awanturnictwo i wandalizm w Krakowie 1918-1939, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2014, Prace Historyczne, t. 141, z. 3, s. 701-718.
 6. Michał Sokolnicki. Portret ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Turcji (1936-1945), „Niepodległość” (Warszawa) 2014, t. LXIII, s. 247-262.

2013

 1. Etos powstania styczniowego a polityka obozu piłsudczyków na łamach prasy krakowskiej, „Konspekt” (Kraków) 2013, nr 4/49, s. 1-5.
 2. Przyjazd Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza do Krakowa w dniu 5. sierpnia 1922, opracował oraz wstępem i przypisami opatrzył Krzysztof Kloc, „Niepodległość” (Warszawa) 2013, t. LXII, s. 273-286.
 3. „Nędza, zbrodnia i moralna gangrena”. Kilka słów o marginesie społecznym w międzywojennym Krakowie, „Konspekt” (Kraków) 2013, nr 1/46, s. 93-96.

2012

 1. Konserwatyści krakowscy wobec sporów niepodległościowych w latach 1918-1926, „Pro Fide Rege et Lege” 2012/2013, nr 70, s. 211-227.
 2. Moralizatorstwo i dydaktyka w starym krakowskim wydaniu, czyli Michał Bobrzyński a spory niepodległościowe po 1918 roku, „Konspekt” (Kraków) 2012, nr 1/42, s. 13-17.

2011

1.Marksistowskie interpretacje, czyli II Rzeczpospolita oczami Polski Ludowej, [w:] Materiały z sesji studenckiej – Konferencja „Janusz Kurtyka. Rzeczypospolitej historyk i urzędnik”, red. P. Wiater, Kraków 2011, s. 43-55.

 

Udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych:

2010

 1. Wykład pt. Stosunki dyplomatyczne między Polską, III Rzeszą i Sowietami w latach 1933-1939, wygłoszony w Młodzieżowym Domu Kultury „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego w Krakowie w ramach projektu „Rok szkolny 2009/2010 – rokiem historii najnowszej”, Kraków 16.04.2010.

2011

 1. Referat pt. Marksistowskie interpretacje, czyli II Rzeczpospolita oczami Polski Ludowej wygłoszony na studenckiej konferencji naukowej „Janusz Kurtyka. Rzeczpospolitej historyk i urzędnik”, Kraków 16.04.2011.

2012

 1. Referat pt. Konserwatyści krakowscy wobec sporów niepodległościowych w latach 1918-1926 wygłoszony na XX Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Studentów, Katowice 12.04.2012.

2013

 1. Referat pt. Żebractwo i włóczęgostwo w przedwojennym Krakowie. Zarys problematyki, wygłoszony na III Profesorsko-Studenckiej Sesji Naukowej „Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej”, Kraków 18.04.2013.
 2. Referat pt. Prostytucja w przedwojennym Krakowie. Zarys problematyki, wygłoszony na XXI Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Studentów, Lublin 2013.
 3. Referat pt. Przestępczość na tle seksualnym w przedwojennym Krakowie 1918-1939, wygłoszony na interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Ciało, seksualność, pornografia – kontekst historyczny”, Kraków 24.10.2013.

2014

 1. Referat pt. Michała Sokolnickiego (1880-1967) spory o Polskę i Polaków…, wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „W zatroskaniu o Ojczyzny dobro…” – Ideowe i polityczne spory o kształt Polski XVIII – XX w., Kraków 17.01.2014.
 2. Referat pt. Michał Sokolnicki jako sekretarz generalny Naczelnego Komitetu Narodowego, wygłoszony na XXII Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Studentów, Gdańsk 5.04.2014.
 3. Referat pt. Michał Sokolnicki. Portret ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Turcji (1936-1945), wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej „Ministrowie Spraw Zagranicznych RP. W 120 rocznicę urodzin i 70 rocznicę śmierci ministra spraw zagranicznych RP – Józefa Becka”, Piotrków Trybunalski 24.04.2014.
 4. Referat pt. Gra pamięcią, czy gra o pamięć? „Polityka pamięci” obozu piłsudczykowskiego w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, wygłoszony na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Historia-Pamięć-Tożsamość, Kraków 11.12.2014

2015

 1. Referat pt. Margines społeczny w Krakowie 1918-1939. Stan badań – źródła – postulaty badawcze, wygłoszony na Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej Jednostka i Zbiorowość – Relacje na przestrzeni dziejów, Lublin 07.03. 2015
 2. Referat pt. Michał Sokolnicki a „sprawa polska” w polityce węgierskiej podczas I wojny światowej, wygłoszony na Międzynarodowym Seminarium Naukowym – „Stosunki polsko-węgiersko-słowackie na przestrzeni wieków”, Nowy Targ 09.03.2015
 3. Referat pt. „Znajdujemy się w najskrajniejszej nędzy w tych ciężkich czasach drożyźnianych…”. Walka z biedą i głodem w Krakowie w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Wiktuały, kuchnia, kultura jedzenia w przestrzeni historycznej, Kraków 09.04. 2015
 4. Referat pt. Przygotowania i uroczystości pogrzebowe Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Krakowie 18 maja 1935 r., wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Józef Piłsudski (1867 – 1935). Człowiek, żołnierz, polityk, Warszawa 09.06.2015.
 5. Referat pt. Przedstawiciel „pokolenia, które łączą te mocne, dawne śluby”. Michał Sokolnicki (1880-1967) a obóz piłsudczykowski w latach 1926-1939, wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Równie ważni? Sanatorzy drugiego planu (1926-1939)”, Lublin 11.06. 2015.
 6. Referat pt. „Najnowsza historia polityczna Polski 1864–1945”. Korespondencja Władysława Pobóg-Malinowskiego i Michała Sokolnickiego, wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Polonica w instytucjach zagranicznych – badanie dziejów polskiej emigracji politycznej 1939–90”, Warszawa 20.04.2016.
 7. Referat pt. Akt 5 listopada a społeczno-gospodarcze przyczyny fiaska niemieckiej próby pozyskania polskiego rekruta wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Akt 5 listopada 1916 roku – konsekwencje dla Polski i Europy”, Toruń 04-05.11. 2016.
 8. Referat pt. Czy Legiony i akcja zbrojna Józefa Piłsudskiego były fundamentem „polityki pamięci” piłsudczyków w Polsce Odrodzonej? wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Legiony Polskie 1914-1918 w pamięci współczesnych i potomnych”, Kraków 18.11.2016.
 9. Referat pt. Dyskusyjna nominacja, kontrowersyjne trwanie. August Zaleski a rok 1947 i 1954 wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Londyńska reduta. Prezydenci RP na Uchodźstwie 1939-1990”, Toruń-Warszawa 06-07.06.2017
 10. Referat pt. Czy Józef Piłsudski rzeczywiście liczył na wybuch powstania w Królestwie Polskim? Rozważania nad polityką Komendanta w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny? wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Nie wierząc nam, że chcieć – to móc!’ Legiony i ich wpływ na sprawę polską w latach 1914-1918”, Toruń 19-20.10.2017.