31954319_10212589969410315_366471898462158848_oImię i Nazwisko: Magdalena Niedźwiedzka

Stopień naukowy: Doktor

Stanowisko: Asystent

Katedra: Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

 

Prowadzone zajęcia:

Wykłady: Współczesna biurowość i systemy kancelaryjne

Ćwiczenia: Współczesna biurowość i systemy kancelaryjne; Współczesna kancelaria; Konwersatorium archiwistyczne; Współczesna biurowość; Zarządzanie dokumentacją współczesną; Zarządzanie dokumentacją aktową i nieaktową; Dokumentacja współczesna i jej rodzaje

 

Zainteresowania naukowe: archiwa filmowe, współczesna kancelaria, dokumentacja nieaktowa, metodyka opracowania dokumentacji aktowej i nieaktowej, archiwa cyfrowe, nowoczesne technologie w archiwistyce

 

Kontakt:

telefon służbowy: +48 12662-61-96

email: mn@up.krakow.pl

 

Rozprawa doktorska:

Temat rozprawy: „Problemy gromadzenia filmów w wybranych krajach w Europie”.

Promotor: Prof. dr hab. Halina Robótka

Recenzenci: Prof. dr hab. Mariusz Wołos, dr hab. Hanna Krajewska

Rok obrony: 2016

 

Granty i prace badawcze:

 1. 2015 – grant promotorski UMK nr na realizację projektu badawczego promotorskiego pt. „Problemy gromadzenia filmów w wybranych krajach w Europie” (wykonawca)
 2. 2014 – grant promotorski UMK nr na realizację projektu badawczego promotorskiego pt. „Problemy gromadzenia filmów w wybranych krajach w Europie” (wykonawca)
 3. 2013 – grant promotorski UMK nr na realizację projektu badawczego promotorskiego pt. „Problemy gromadzenia filmów w wybranych krajach w Europie” (wykonawca)

 

Współpraca międzynarodowa oraz międzyinstytucjonalna:

2012 współpraca z Federacją Polonijnych Organizacji Medycznych

 

Udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych:

 1. XII Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki we Wrocławiu w 2010 r., tytuł wygłoszonego referatu: „Filmy – przyczynek do analizy zasobu filmowego w archiwach państwowych”.
 2. XVIII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów i Doktorantów w Toruniu, tytuł wygłoszonego referatu: „Film jako źródło historyczne”.
 3. XII Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki w Lublinie w 2011 r., tytuł wygłoszonego referatu: „Rozwój terminologii archiwalnej w latach 1945 – 2010”.
 4. I Lubelska Jesień Historyczna 2012 r., tytuł wygłoszonego referatu: „Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w świetle przepisów prawnych ostatniej dekady” .
 5. XIV Ogólnopolski Zjazd Studentów Archwistyki w Szczecinie w 2012, tytuł wygłoszonego referatu: „Problemy opracowania filmów w Polsce”.
 6. Konferencja naukowa – „Nowe funkcje archiwów”, Poznań 2013 r., tytuł referatu: „Internet jako narzędzie realizacji wybranych funkcji archiwów”.
 7. Konferencja naukowa – IV Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, Toruń 2013 r., tytuł referatu: „Kulturowy aspekt archiwów filmowych”.
 8. XV Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki w Toruniu w 2013 r., tytuł wygłoszonego referatu: „Archiwum Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych na Obczyźnie”.
 9. XVI Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki w Opolu w 2014 r., tytuł wygłoszonego referatu: „Idee i założenia związane z gromadzeniem dokumentacji filmowej oraz pierwsze archiwa filmowe w Europie”.
 10. Konferencja naukowa – V Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, Toruń 2015 r., tytuł referatu: „Działalność edukacyjna w archiwach filmowych”.
 11. Konferencja naukowa „Historia – Pamięć – Tożsamość. Archiwum jako strażnik pamięci”, Kraków 2016, tytuł referatu: „Archiwa filmowe – instytucje kultury i strażnicy pamięci, od działalności gromadzenia do edukacji w zakresie filmowym”.

 

Osiągnięcia:

I nagroda za pracę magisterską w konkursie im. Ryszarda Mienickiego z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją organizowanym przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Toruniu

 

Organizacja konferencji:

 1. XV Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki „Od pergaminu do blu-raya”, Toruń, 10- 12 kwietnia 2013 r.
 2. V Wiosenne Spotkania Archiwalne „Dziś i jutro dokumentacji elektronicznej w instytucji”, Toruń, 29-30 maja 2014 r.
 3. Konferencja naukowa – „Kształcenie infobrokerów i archiwistów cyfrowych”, Kraków 15- 16 kwietnia 2015 r.

 

Publikacje:

Artykuły w czasopismach:

 1. Niedźwiedzka M., Badanie wizerunku archiwów polskich – sonda uliczna, [w:] Public relations w archiwach. Zbiór studiów, pod. red. M.Jabłońskiej, Poznań 2010r., 169 – 173.
 2. Niedźwiedzka M., Pepłowska K., III Toruńskie Konfrontacje Archiwalne : Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją, Toruń 17 – 18 listopada 2011 r. , Klio 19 (04)/2011, Toruń 2011, s. 217 – 228.
 3. Niedźwiedzka M., Sprawozdanie z obchodów jubileuszu 90. Rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Tomczaka 12 X 2012 r., Klio 23(4)/2012, Toruń 2012, s. 226 – 228.
 4. Niedźwiedzka M, Marc Ferro, Kino i historia Warszawa 2011 ss.292 (recenzja), Archiwa – Kancelarie – Zbiory nr 3(5)/2012, Toruń 2012, s. 274 – 277.
 5. Niedźwiedzka M., Sprawozdanie z obchodów jubileuszu 90. Rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Tomczaka, Archiwa – Kancelarie – Zbiory nr 3(5)/2012, Toruń 2012, s. 274 – 277.
 6. Niedźwiedzka M., Świętokrzyskie studia historyczno – archiwalne, red. E. Majcher – Ociesa, H.Mazur, W. Rutkowska, H.Wilk, Kielce 2012, ss.340 (recenzja), Klio 2/2013, Toruń 2013, s. 301 – 306.
 7. Niedźwiedzka M. Archiwa dla nauki. Dlaczego nauce potrzebne są archiwa naukowe?, red. T.Filip, Kraków 2011, ss.127 (recenzja), Klio 27/2013, Toruń 2013r., s. 175 – 179.
 8. Niedźwiedzka M. Historia gromadzenia filmów w Polsce, Archiwista Polski 3(75)/2014, Bydgoszcz 2014, s. 41 – 56.
 9. Niedźwiedzka M., Drzewiecka D., Sprawozdanie z konferencji „Kraków – Norymberga – Praga. Elity miast w średniowieczu i epoce nowożytnej. Pochodzenie, narodowość, mobilność, mentalność”, Kraków 16–17 X 2014, Klio 4(31)/2014, Toruń 2014 r., s. 241 – 246.
 10. Niedźwiedzka M., Sprawozdanie z V Wiosennych Spotkań Archiwalnych „Dziś i jutro dokumentacji elektronicznej w instytucji” , Archiwa – Kancelarie – Zbiory nr 5(7)/2014, Toruń 2014, s.201 – 206.
 11. Niedźwiedzka M., Działalność edukacyjna w archiwach filmowych – wybrane zagadnienia, Archiwista Polski 2(82)/2016, Bydgoszcz 2016, s. 5 – 14.

 

Rozdziały w monografiach:

 1. Niedźwiedzka M. ,Rejestry kancelaryjne w tradycyjnym i Elektronicznym Zarządzaniu Dokumentacją (EZD), [w:] Współczesna biurowość w administracji publicznej, pod red. H. Robótki, Toruń 2013r., 79 – 91.
 2. Niedźwiedzka M., Archiwa bieżące w Internecie, [w:] Archiwa bieżące. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne rozwiązania, Biblioteka Zarządcy Dokumentacją T.6, pod. red M. Jabłońskiej, Toruń 2015, s. 117 – 134.
 3. Niedźwiedzka M., Internet jako narzędzie realizacji wybranych funkcji archiwów, [w:] Nowe funkcje archiwów, pod red. I.Mamczak – Gadkowskiej, K.Stryjkowskiego, Poznań 2015, s. 173 – 180.

 

Działalność popularyzatorska:

W 2012 roku w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu organizacja wraz z w/w placówką majówki historycznej.

W 2015 roku w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców organizacja warsztatów „Ile historii masz w swojej pamięci”.

W 2015 roku zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej w Krakowie, które miały nauczyć uczniów stosowania technik pamięciowych w nauce historii.