colbecka Monika Cołbecka

stopień naukowy: magister

stanowisko: asystent w Instytucie Historii i Archiwistyki

Katedra: Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

Prowadzone zajęcia: Informatyka w archiwach, Systemy teleinformatyczne i programy komputerowe do obsługi biurowości i archiwum bieżącego, Podstawy zarządzania dokumentacją, Informatyzacja państwa, Ochrona prawna dokumentacji, Finansowanie projektów archiwalnych z funduszy państwowych i unijnych, Potrzeby i zachowania informacyjne użytkowników informacji, Systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją, E-administracja, Profesjonalne wyszukiwanie informacji

Zainteresowania naukowe: teoria archiwalna, system informacji naukowej, archiwistyka jako nauka informacyjna, użytkownicy archiwów – modele, potrzeby, zachowania i bariery

Kontakt:

                                                               e-mail: monika.colbecka@up.krakow.pl

                                                               telefon służbowy: +48 (12) 662 61 83

 

O mnie: Jestem absolwentką kierunku „Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją” ze specjalnością zarządzanie dokumentacją Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę magisterską na temat „Próba badania systemu informacji archiwalnej na przykładzie Archiwum Państwowego w Toruniu”, przygotowaną pod kierunkiem dra hab. Waldemara Chorążyczewskiego, prof. UMK  obroniłam 12  lipca 2011 roku. Od roku 2015 jestem słuchaczką studiów doktoranckich z zakresu historii na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Obecnie jestem na czwartym roku studiów i realizuję projekt dotyczący  usług informacyjnych archiwów. Od lutego 2019 r. jestem zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Granty i prace badawcze:

 1. 2016-2017 – wykonawca grantu promotorskiego UMK nr 2458-NH na temat „Rozwój użycia języków informacyjno-wyszukiwawczych w archiwistyce”, w wysokości 2000 zł (kierownik Waldemar Chorążyczewski);
 2. 2017-2018 – główny wykonawca w grancie UMK (grant promotorski Wydziału Nauk Historycznych pt. „Tradycyjne i elektroniczne systemy informacyjne archiwów państwowych”, nr 2898-NH;
 3. od 2018 – główny wykonawca w grancie UMK (grant promotorski Wydziału Nauk Historycznych pt. „Użytkownicy systemów informacyjnych w archiwach”, nr 1145-NH;
 4. od 2018 – uczestnik projektu Upowszechnianie wiedzy o archiwizacji Webu i metodach korzystania z historycznych zasobów WWW w instytucjach publicznych i sektorze NGO, prowadzonego przez Stowarzyszenie EBIB i finansowanego przez MNISW w programie Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN). Termin realizacji: 2018-03-30- 2018-12-30.

Osiągnięcia:

 1. stypendium naukowe przyznane przez JM Rektora UMK prof. Andrzeja Tretyna na 14-dniowy pobyt w Wurzburgu, temat projektu badawczego: Archiwistyka między historią a informatologią. Systemy informacyjne archiwów i bibliotek. Zrealizowany w okresie 15-25 sierpnia 2017 r.
 2. stypendium Fundacji Brzezia z Lanckorońskich w Londynie na rok 2019 (jeden miesiąc) na realizację tematu: „Tradycyjne systemy informacyjne archiwalne i biblioteczne instytucji naukowych ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotowych pomocy wyszukiwawczych”

Członkostwo w stowarzyszeniach i instytucjach naukowych:

Członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu

 

Nagrody i wyróżnienia:

Nagroda trzecia Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Toruniu za pracę magisterską  „Badanie systemu informacji archiwalnej na przykładzie Archiwum Państwowego w Toruniu” (21 grudnia 2011 r.)

Uczestnictwo w konferencjach naukowych

 1. XXIII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów, Toruń, 21-25.04.2015 r., referat pt. „Model badania systemu informacji archiwalnej”, (konferencja międzynarodowa);
 2. konferencja naukowa V Toruńskie Konfrontacje Archiwalne pt. „Archiwistyka uniwersalna, archiwistyka lokalna”, Toruń, 3-4.12.2015 r., referat pt. „Archiwistyka eksperymentalna”;
 3. XVIII Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki, Poznań, 11-13.05.2016 r., referat pt. „Informacyjny wymiar archiwistyki w myśli Ryszarda Przelaskowskiego”;
 4. II konferencja „Zachowanie cyfrowego dziedzictwa archiwalnego”, Kraków, 23-24.06.2016 r., referat pt. „Baza danych prac dyplomowych z zakresu tak zwanej archiwistyki cyfrowej”;
 5. XIX Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki, Kraków 5-8.04.2017 r., referat pt. „Bariery informacyjne w archiwum”;
 6. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Historia a Media, Toruń, 9-10.05.2017 r., referat pt. „Nowy wymiar pracy publicznej archiwów czyli o działaniach edukacyjnych archiwów w mediach słów kilka”;
 7. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauka o informacji (Informacja Naukowa) w okresie zmian: innowacyjne usługi informacyjne” , Warszawa 15-16.05.2017 r., referat pt. „Schematy wyszukiwania informacji w zasobach archiwalnych w dobie elektronicznych pomocy archiwalnych”;
 8. konferencja naukowa „Symposia Archivistica. Problemy archiwalnych systemów informatycznych”, Łódź 16-17.10.2017 r. współreferat z dr Agnieszką Rosą  „Metody badań potrzeb użytkowników archiwalnych systemów informatycznych”;
 9. konferencja naukowa VI Toruńskie Konfrontacje Archiwalne pt. „Pogranicza archiwistyki”, Toruń, 7-8.12.2017 r., współreferat z mgr M. Wiśniewską-Drewniak „O metodach badawczych stosowanych w archiwistyce”;
 10. XX Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki, Toruń 25-27.04.2018 r., referat pt. „Użytkownik wczoraj i dziś – jak zmieniało się podejście do badań nad użytkownikami archiwalnych systemów informacyjnych”;
 11. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Popularyzacja Nauk Historycznych”, Toruń, 7-8.05.2018 r., referat pt. „Oferta archiwów w Internecie w zakresie kształcenia użytkowników ”;
 12. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozwój w ujęciu interdyscyplinarnym”, Bydgoszcz 20.06.2018 r., referat pt. „Archiwistyka między historią a informatologią – archiwistyka nauką interdyscyplinarną”.
 13. konferencja naukowa „Symposia Archivistica. Problemy wyszukiwania informacji w archiwach polskich”, Warszawa 25-26.10.2017 r., współreferat z dr Agnieszką Rosą  „Bariery informacyjne użytkowników”;
 14. konferencja naukowa „II Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze”, Siedlce 14-15.02.2019 r., współreferat z dr. Mateuszem Zmudzińskim pt. „Potrzeby informacyjne użytkowników oraz możliwości ich badania w archiwach kościelnych”
 15. konferencja naukowa „II Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze”, Siedlce 14-15.02.2019 r., referat pt. „Zakres usług informacyjnych archiwów w świetle aktów prawnych –od dekretu o archiwach po ustawę o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego”
 16. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Historia a media”, 12-13.04.2019 r., referat pt. „Wizerunek archiwum i archiwisty w popkulturze (na przykładzie wybranych filmów i seriali)”
 17. XXI Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki, Kraków 24-26.04.2019 r., referat pt. „Archiwum jako instytucja usługowa – zakres definicji usług informacyjnych archiwów”

Organizacja konferencji

 1. sekretarz naukowy VI konferencji „Toruńskie Konfrontacje Archiwalne”, Toruń 2017
 2. sekretarz naukowy V Spotkania Edukatorów Archiwalnych, Łódź 2018

 

Publikacje:

 1. Badanie systemu informacji archiwalnej na przykładzie Archiwum Państwowego w Toruniu, Archiwa – Kancelarie – Zbiory, nr 4 (6)/2013, s. 79-135.
 2. rec. Dokumentacja masowa. Z problematyki kształtowania zasobu archiwalnego, red. Irena Mamczak-Gadkowska, Krzysztof Stryjkowski, wyd. Instytut Historii UAM, Poznań 2012, Kancelarie – Archiwa – Zbiory, nr 5 (7)/2014, s. 229-234.
 3. Sprawozdanie: P. Bewicz, M. Cołbecka, „Zachowanie cyfrowego dziedzictwa archiwalnego”, Toruń, 24-25 czerwca 2015, Archiwista Polski, nr 3(79), 2015, s. 102-105.
 4. Metody badawcze w archiwistyce, Archiwista Polski, nr 2(82), 2016, s.29-43.
 5. rec. Wiadomości historyczne z wiedzą o społeczeństwie, nr 1, 2016 , Archiwista Polski, nr 2(82), 2016, s.118-123.
 6. Informacyjny wymiar archiwistyki w myśli Ryszarda Przelaskowskiego, Archiwista Polski, nr3(83), 2016, s. 21-34.
 7. Archiwistyka eksperymentalna, [w:] Toruńskie Konfrontacje archiwalne, T. 5, pod red. W. Chorążyczewskiego i A. Rosy, s. 301-312.
 8. Symposia archivistica, t. 3, red. A. Żeglińska, Olsztyn 2015, Kancelarie – Archiwa – Zbiory, nr 7 (9)/2016, s. 225-231.
 9. Nowy wymiar pracy publicznej archiwów czyli o działaniach edukacyjnych archiwów słów kilka, [w:] Historia a media. Studium selektywne, T. 3, pod red. D. Gołaszewskiej, T. Sińczaka, M. Zmudzińskiego, Toruń 2017, s. 115-129.
 10. Prof. Andrzej Tomczak (1922-2017), Przegląd Archiwalno-Historyczny, t. 4, 2017, s. 295-298.
 11. K. Siuda, Analiza metod opracowania zespołów na podstawie wstępów do inwentarzy archiwalnych sporządzonych przez Profesor Wiesławę Kwiatkowską [w:] Wokół metodyki archiwalnej. Księga dedykowana prof. Wiesławie Kwiatkowskiej w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, M. Żmudziński, Toruń 2018, s. 51-71.
 12. Schematy wyszukiwania informacji w zasobach archiwalnych w dobie elektronicznych pomocy archiwalnych, [w:] Nauka o informacji w okresie zmian. Innowacyjne usługi informacyjne, red. B. Sosińska-Kalata, P. Tafiłowski, Z. Wiorogórska, Warszawa 2018, s. 259-270.
 13.  Jak uczy gra w przestrzeni miejskiej?, Wiadomości historyczne z wiedzą o społeczeństwie, nr 4, 2018, s. 51.
 14. Oferta archiwów w Internecie w zakresie kształcenia użytkowników, [w:] Historia  a  media.  Studium  selektywne, [w:] Poplaryzacja nauk historycznych – teoria i praktyka. Zbiór studiów, red. D. Gołaszewska-Rusinowska, M. Mielewska, T. Sińczak, Toruń 2018, s. 65-80.
 15. rec. Problemy archiwalnego opisu informacyjnego, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, seria Simposia Archivistica, t. 4, Warszawa 2017, ss. 205., Archiwa – Kancelarie – Zbiory”, nr 9 (11)/2018, s. 339-346.
 1. Wpis na blogu związanym z realizacją grantu na Działalność Upowszechniającą Naukę, grant otrzymało Stowarzyszenie EBIB, Nazwa zadania: Upowszechnianie wiedzy o archiwizacji Webu i metodach korzystania z historycznych zasobów WWW w instytucjach publicznych i sektorze NGO, tytuł artykułu: Przebudowa interfejsu UK Web Archive – ankieta użytkowników, źródło: https://webarch.uw.edu.pl/uk-web-archive-ankieta/