62364929_580273195796235_3096826309821595648_nImię i Nazwisko: Piotr Trojański

stopień naukowy: doktor

stanowisko: adiunkt

Katedra, Zakład, Pracownia: Katedra Edukacji Historycznej

Kierownik Pracowni Mniejszości Etnicznych i Narodowych

Kierownik studiów podyplomowych „Totalitaryzm – Nazizm – Holokaust”

 

prowadzone zajęcia:

kierunek HISTORIA – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:

 • Mniejszości narodowe, etniczne i kulturowe w Polsce – ćwiczenia audytoryjne
 • Media w edukacji historycznej i społecznej – ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne
 • Edukacja historyczna w gimnazjum – teoria i praktyka – zajęcia praktyczne w szkolne
 • Edukacja historyczna i społeczna w szkole podstawowej: teoria i praktyka – zajęcia audytoryjne i szkolne

kierunek HISTORIA – studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia:

 • E-szkoła – projektowanie zajęć multimedialnych – ćwiczenia laboratoryjne
 • Konwersatorium dydaktyczne z wos: Nauczanie o Holokauście i innych ludobójstwach –

ćwiczenia konwersatoryjne

 • Konwersatorium dydaktyczne z historii: nauczanie o historii i kulturze Żydów – ćwiczenia

konwersatoryjne

 • Edukacja historyczna w gimnazjum: teoria i praktyka – zajęcia audytoryjne i szkolne
 • Edukacja historyczna w gimnazjum: teoria i praktyka – zajęcia audytoryjne i szkolne
 • Edukacja historyczna w szkole ponadgimnazjalnej: teoria i praktyka – zajęcia audytoryjne i szkolne

Kierunek TURYTYKA HISTORYCZNA:

 • Pedagogika miejsc pamięci – ćwiczenia audytoryjne
 • Tożsamość – mniejszości etniczne, narodowe i kulturowe w XX w. – ćwiczenia audytoryjne

Studia podyplomowe:

Kierunek HISTORIA I WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE:

 • Dydaktyka historii – przygotowanie teoretyczne i praktyczne – ćwiczenia audytoryjne i

szkolne

 • Dydaktyka wos – przygotowanie teoretyczne i praktyczne – ćwiczenia audytoryjne i szkolne

Kierunek TOTALITARYZM – NAZIZM – HOLOKAUST:

 • Totalitaryzmy XX w. i Holokaust w edukacji szkolnej – wykład i ćwiczenia audytoryjne
 • Antysemityzm – narodziny i rozwój ideologii – wykład i ćwiczenia audytoryjne
 • Seminarium dyplomowe

zainteresowania naukowe:

historia społeczno-gospodarcza Żydów polskich; nauczanie o Holokauście w Polsce i na świecie; pamięć Auschwitz i II wojny światowej; dydaktyka historii ze szczególnym uwzględnieniem aktywizujących metod nauczania i kształcenia multimedialnego; edukacja wielokulturowa.

kontakt:

adres email: ptrojans@up.krakow.pl

telefon służbowy: +48 12-662-6198

Rozprawa doktorska:

Temat rozprawy: „Aktywność społeczno-gospodarcza ludności żydowskiej w województwie

krakowskim w latach 1918-1939”

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gołębiowski

Recenzenci: prof. dr hab. Regina Renz i prof. dr hab. Krzysztof Urbański

Rok obrony: 2000

granty i prace badawcze:

 1. Projekt pt. “Online Learning Tool on Antisemitism and other forms of Discrimination”. Grant przyznany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ na okres 1 września 2015 – 31 sierpnia 2018. Kierownik części polskiej projektu: Piotr Trojański; wykonawca: Aleksandra Kalisz
 2. Polsko-holenderski project pt. „Holocaust Education from European Perspective”, realizowany przez Dom Anny Frank w Amsterdamie i Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu w latach 2011-2013. Projekt finansowany był ze środków rządu Królestwa Niderlandów. Członek zespołu koordynującego projekt.
 3. Praca w międzynarodowym zespole badawczym przygotowującym projekt pt. „European Memorialisation: Accomplices and Perpetration”. Program „Horyzont 2020”: (zespół kierowany przez University College London)

członkostwo w stowarzyszeniach i instytucjach naukowych:

 1. Polskie Towarzystwo Historyczne
 2. International Society For History Didactics
 3. European Association for Holocaust Studies (wiceprezes)
 4. Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie (wiceprezes)

współpraca międzynarodowa oraz międzyinstytucjonalna:

 1. Doradca akademicki Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (2006-)
 2. Członek Zespołu Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego (2008-)
 3. Członek delegacji polskiej z nominacji MEN i MSZ w International Holocaust Remebrance Alliance (2000-). Przewodniczący Education Working Group (2014-2015).
 4. Członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej przy Prezesie Rady Ministrów (2008-2012)
 5. Ekspert Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ds. zwalczania antysemityzmu (Projekt: „Development of Teaching Materials for combating Anti-Semitism and other Forms of Discrimination” 2006-2013).
 6. Członek Zespołu opiniodawczo-doradczego ds. nauczania o Holokauście przy Ministrze Edukacji Narodowej (2010-2011)
 7. Ekspert Rady Europy ds. edukacji na rzecz przeciwdziałania zbrodniom przeciwko ludzkości (Projekt: „Education for the Prevention of Crimes Against Humanity. Module for Trainer training”, 2009-2010).
 8. Koordynator współpracy pomiędzy Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Beit Berl College w Izraelu (zrealizowane projekty to m.in.: wspólne konferencje, publikacje i wymiana studencka od 2005 do dzisiaj).

udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych:

lata 2014-2015:

Konferencje krajowe:

 1. Konferencja Naukowa pt. „Pamięć człowieka, pamięć miejsca, miejsca pamięci”, Kraków, 10- 11 grudnia 2014 r. Organizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Referat: „Proces transformacji muzeum w miejsce pamięci na przykładzie historii Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu”
 2. I Oświęcimskie Forum Praw Człowieka pt. Europa wobec wyzwań XXI wieku. Deportacje, wysiedlenia i przymusowe migracje jako nieodłączny element konfliktów zbrojnych i wojen współczesnego świata, Oświęcim, 8-10 maja 2014 r., Organizatorzy: Miasto Oświęcim, MDSM w Oświęcimiu, Państwowe Muzeum-Auschwitz-Birkenau i inne. Prowadzenie panelu dyskusyjnego nt. „Polska dla Polaków?”
 3. VI Ogólnopolska Konferencja pt. Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa XX wieku. Od wyzwolenia do pojednania”; Oświęcim, 28-31 maja 2015 r. (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i MDSM w Oświęcimiu) Referat: „Sytuacja na terenach poobozowych w pierwszych latach po wyzwoleniu Auschwitz w świetle materiałów archiwalnych”

Konferencje międzynarodowe:

 1. International conference on Killing sites: research and remembrance, Kraków, 22-23 stycznia 2014 r, Organizatorzy: International Holocaust remembrance Alliance, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,

Prowadzenie panelu nt. Remembrance and education

 1. International expert conference on Education for Remembrance of the Roma Genocide, Kraków, 31 lipca – 1 sierpnia 2014 r, Organizatorzy: TernYpe International Roma Youth network, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Referat: IHRA Project: „Multi-yer work plan on killing sites”
 2. Międzynarodowa konferencja pt. „Medycyna w okupowanej Polsce w cieniu nazizmu”, Poznań, 10-12 października 2014. Organizatorzy: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu., Referat: „Zagłada Żydów” na studiach wyższych? O potrzebie nauczania o Holokauście na wszystkich poziomach edukacji
 3. Międzynarodowa Konferencja pt. „Auschwitz – pars pro toto. Dawne hitlerowskie obozy koncentracyjne jako narodowe i międzynarodowe miejsca pamięci”, Wiedeń, 1-2 grudnia 2014. Organizator: Polska Akademia Nauk. Stacja Naukowa w Wiedniu, Referat: „Problematyka niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i ośrodków zagłady w podręcznikach szkolnych w Polsce po 1989 roku” (współautorka: Aleksandra Kalisz)
 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Historia-Pamięć-Tożsamość. Archiwum jako strażnik pamięci”, Kraków 9-10 grudnia 2015 r. (Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Archiwum Narodowe w Krakowie), Referat: „Od Działu Dokumentacyjnego do Archiwum. Działalność dokumentacyjna Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w latach 1947-1956”
 5. International Conference on Education about Auschwitz and the Holocaust “Remembrance has not matured in us yet…”, Oswiecim 26-29.10.2015 (Państwowe Muzeum AuschwitzBirkenau w Oświęcimiu), Głos w panelu podsumowującym: “What will be the importance of Auschwitz in the future?”

podręczniki, skrypty, programy i przewodniki metodyczne:

 1. Holocaust – zrozumieć dlaczego, Warszawa 2003 i 2006 (współautor: Robert Szuchta)
 2. Program nauczania. O historii i zagładzie Żydów na lekcjach przedmiotów humanistycznych w szkołach ponadpodstawowych, Warszawa 2000, 2001 (współautor: Robert Szuchta)
 3. Ludzie i Epoki. Podręcznik do nauczania historii do klasy 3 liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Wydawnictwo ZNAK dla Szkoły, Kraków 2004 (współautor: Grzegorz Szymanowski)
 4. Jak uczyć o Auschwitz i Holokauście. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli, Oświęcim 2007 (współredaktor: Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Krystyna Oleksy)
 5. Jak uczyć o Holokauście. Poradnik metodyczny do nauczania o Holokauście w ramach przedmiotów humanistycznych w zreformowanej szkole, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012 (współautor: Robert Szuchta)
 6. Zrozumieć Holokaust. Książka do nauczania o zagładzie Żydów, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Warszawa 2012 (współautor: Robert Szuchta)

Osiągnięcia, nagrody i wyróżnienia:

 1. 2013 – Odznaka 15-lecia CKŻ za pionierskie działania na polu badawczym jak i w praktyce na rzecz wprowadzenia do programów szkolnych problematyki Holocaustu przyznana przez Fundację Judaica Centrum Kultury Żydowskiej na Kazimierzu w Krakowie.
 2. 2011 – Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie za redakcję książki „European pack for visiting Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum – Guidelines for teachers and educators”, Strasbourg 2010.
 3. 2008 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w odkrywaniu, gromadzeniu i upowszechnianiu prawdy o Holokauście oraz za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Powstania w Getcie Warszawskim.
 4. 2008 – Nagroda indywidualna Rektora Akademii Pedagogicznej w Krakowie za redakcję książki „Jak uczyć o Auschwitz i Holokauście. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli”, Oświęcim 2007.
 5. 2005 – Nagroda zespołowa Rektora Akademii Pedagogicznej w Krakowie za redakcję naukową książki pt. „Holokaust – lekcja historii. Zagłada Żydów w edukacji szkolnej”, Kraków 2004
 6. 2004 – Nagroda indywidualna Rektora Akademii Pedagogicznej w Krakowie za książkę pt. „Holokaust. Zrozumieć dlaczego”, Warszawa 2003
 7. 2004 – Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania
 8. 2001 – Dyplom uznania Ambasady Izraela w Polsce za zasługi dla ochrony dziedzictwa kultury żydowskiej w Polsce

organizacja konferencji:

2015:

 1. International Conference on Education about Auschwitz and the Holocaust “Remembrance has not matured in us yet…”, Oświęcim 26-9 października 2015
 2. VI Ogólnopolska Konferencja pt. Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa XX wieku. Od wyzwolenia do pojednania”; Oświęcim 28-31 maja 2015

2014:

 1. International conference on Killing sites: research and remembrance, Kraków 22-23 stycznia 2014
 2. International expert conference on Education for Remembrance of the Roma Genocide, Kraków 31 lipca -1 sierpnia 2014
 3. International Conference on Polish-Israeli cooperation experience: The 130th anniversary of the Zionist Congress in Katowice, Kraków 22 października 2014

Publikacje:

monografie:

 1. Żydzi w województwie krakowskim 1918-1939. Studia statystyczne nad aktywnością społeczno-zawodową, Kraków 2009

artykuły w czasopismach naukowych:

2015:

 1. Piotr Trojański, Sytuacja na terenach poobozowych w pierwszych latach po wyzwoleniu Auschwitz (1945-1947), „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem”, T. 37, nr 2, 2015, s. 45-61
 2. Piotr Trojański, Trzeba mu jedną posłać, bo jakiś złotnik czy też kanadziarz : sprawa strażnika Stałej Ochrony Obozu Oświęcimskiego, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 11, 2015, s. 503-520
 3. Piotr Trojański, Problem profanacji szczątków ofiar Auschwitz w świetle materiałów procesowych Sądu Grodzkiego i Sądu Powiatowego w Oświęcimiu (1945-1969), [w:] Alicja Bartuś (red.), Skrwawione dusze: prawda, sprawiedliwość, przebaczenie, pojednanie, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i Fundacja na Rzecz MDSM, Oświęcim 2015, s. 205-221
 4. Jacek Chrobaczyński, Piotr Trojański, Auschwitz and Katyń in bondage of politics : the process of shaping memory in communist Poland, [w:] Małgorzata Pakier, Joanna Wawrzyniak (eds.), Memory and change in Europe: Eastern Perspectives, (Seria: Studies in Contemporary European History ; 16), Berghahn Books, New York – Oxford, 2015, s. 246-263
 5. Katarzyna Odrzywołek, Piotr Trojański, Dzieci Teheranu – od mrozów Syberii do słońca Palestyny: rola delegatur Ambasady RP w ZSRR i Armii gen. Andersa w ratowaniu dzieci żydowskich, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, Nr 11, 2015, s. 144-172
 6. Piotr Trojański, Od miejsca wspominania do miejsca pamięci : proces transformacji muzeum w miejsce pamięci na przykładzie historii Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, [w:] Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Agnieszka Słaby (red.), Historia – pamięć – tożsamość w edukacji humanistycznej, T. 3, Pamięć człowieka, pamięć miejsca, miejsca pamięci, Wydawnictwo Libron, Kraków 2015, s. 405-420
 7. Agnieszka Chłosta-Sikorska, Piotr Trojański, Cele kształcenia historycznego i ich adekwatność wobec wyzwań współczesności, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, z 2, nr 142, 2-15, s. 281-291
 8. Piotr Trojański, Relacje audiowizualne z kolekcji USC Shoah Foundation Institute w Los Angeles jako źródło wiedzy i środek dydaktyczny do nauczania o Holokauście, [w:] Mariusz Ausz, Małgorzata Szabaciuk (red.), Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 155-166
 9. Piotr Trojański, „Zagłada Żydów” na studiach wyższych? O potrzebie nauczania o Holokauście na wszystkich poziomach edukacji, [w:] Michał Musielak, Katarzyna B. Głodowska (red.), Medycyna w cieniu nazizmu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego, Poznań 2015, s. 329-339.

2014:

 1. Piotr Trojański, The Legacy of the Holocaust in Poland and Its Educational Dimension, [in] Lynn Zimmerman (Ed.), Jewish Studies and Holocaust Education in Poland, McFarland & Company, Inc Publishers , Jefferson NC, 2014, s. 93-116
 2. Korczakian reminiscences: selected aspects of the times and legacy of Janusz Korczak, A. Chłosta-Sikorska, H. Stępniewska-Gębik, P. trojański [Eds.], Kraków 2014, ss. 230
 3. Piotr Trojański, Teaching ABOUT or teaching FOR? Holocaust education in the context of education for prevention of Crimes against Humanity, in. Korczakian reminiscences: selected aspects of the times and legacy of Janusz Korczak, A. Chłosta-Sikorska, H. StępniewskaGębik. P. Trojański [Eds.], Kraków 2014, s. 197-211
 4. Robert Szuchta, Piotr Trojański, “Korczak known and unknown”: What was taught in Polish schools about Janusz Korczak and the extermination of the Jews, in: Korczakian reminiscences: selected aspects of the times and legacy of Janusz Korczak, A. ChłostaSikorska, H. Stępniewska-Gębik, P. Trojański [Eds.], Kraków 2014, s. 179-196

2013:

 1. Trojański, Upamiętnianie ofiar Auschwitz na terenie Państwowego Muzeum OświęcimBrzezinka w latach 1947-2000. Zarys problemu, „Krakowskie Studia Małopolskie”, nr XVII (2013)
 2. Trojański, Początki upamiętniania zagłady Żydów w Państwowym Muzeum w Oświęcimiu (1946-1950), [w:] Historia – pamięć – tożsamość w edukacji humanistycznej. Tom 1: Historia i edukacja, pod red. B. Popiołek, A. Chłosty-Sikorskiej, U. Kicińskiej, Kraków 2013
 3. Trojański, Edukacja o Holokauście. Próba krytycznego bilansu, [w:] Edukacja muzealna w Polsce. Aspekty, konteksty, ujęcia, red. Wiesław Wysok i Andrzej Stępnik, Lublin 2013
 4. Trojański, Z badań nad problematyką małych miast w województwie krakowskim w okresie międzywojennym, ”Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica”, 2013, Z. 14
 5. Szuchta, P. Trojański, Jak pisać podręczniki szkolne o Zagładzie? Na marginesie recenzji książki pt. Zrozumieć Holokaust, ”Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, 2013, Nr 9
 6. Trojański, Upolitycznienie i instrumentalizacja pamięci ofiar Auschwitz (1946-1955), [w:] Słowa w służbie nienawiści, red. nauk. Alicja Bartuś, Oświęcim 2013

2011:

 1. Brynkus, P. Trojański, Historical Education – Historical Culture – History Didactics in Poland, [w:] Facing – Mapping – Bridging Diversity: Foundation of a European Discourse on History Education. Part 2, (Eds.) Elisabeth Erdmann, Wolfgang Hasberg, Wochenschau Verlag, Schwalbach/Ts, 2011;

2009:

 1. Trojański, Rola miejsc pamięci w edukacji o Holokauście w Izraelu, [w:] Toruńskie Spotkania Dydaktyczne V, Miejsca pamięci w edukacji historycznej, pod. red. S. Roszaka i M. Strzeleckiej, A. Wieczorek, Toruń 2009.

2008:

 1. Długoborski, P. Trojański, Faire face à l’holocauste en Pologne: l’histoire et le présent, Facing the Holocaust in Poland: the history and the present, [w:] Les Européens et la Shoah, sou la Direction de Renée Dray-Bensousan, Cahiers d A.R.E.S no. 6/7, Marseille 2008;
 2. Trojański, Pomiędzy „banalnością zła” a „banalnością heroizmu” – czyli o potrzebie analizowania w nauczaniu o Holokauście procesów i mechanizmów psychospołecznych, które doprowadziły do Zagłady, [w:] Auschwitz i Holokaust – dylematy i wyzwania polskiej edukacji, pod red. P. Trojańskiego, Oświęcim 2008.
 3. Trojański, Historia narodowa czy europejska? Eurocentryzm wyzwaniem dla współczesnej edukacji historycznej w Polsce, [w:] Dydaktyka historii jako dyscyplina akademicka wobec wyzwań współczesności, pod red. L. Kudły i Cz. Nowarskiego, Kraków 2008.
 4. Trojański, Sprawozdanie z polsko-izraelskiej konferencji naukowej pt. Polacy i Żydzi. historia – kultura – edukacja, Kraków, 22-23 września 2008 roku, [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Historica VIII (2009)

2007:

 1. Trojański, Stowarzyszenie Rękodzielników Żydowskich Szomer Umonim w Krakowie – jego rozwój i działalność w okresie międzywojennym, [w:] Kraków. Studia z dziejów miasta. W 750 rocznicę lokacji, pod red. Jerzego Rajmana, Kraków 2007.
 2. Chrobaczyński, P. Trojański, Cracow – the capital of the Genaral Government. Functions of the city in the system of the German occupation and clandestine activity, [w:] Evropská velkoměsta za druhě světově války. Každodennost okupovaného velkoměsta. Praha 1939-1945 v evropské srovnání, red. Olga Fejtová, Václav Ledvinka, Jiří Pešek, DOCUMENTA PRAGENCIA XXVI, Praha 2007;

2006:

 1. Szuchta, P. Trojański, Czego uczy się w polskich szkołach o Holokauście? [w:] Trudne pytania w dialogu polsko-żydowskim, Warszawa 2006;
 2. Szuchta, P. Trojański, What is taught about the Holocaust in Polish schools today?, [w:] Difficult Questions in Polish-Jewish Dialogue, Warszawa 2006;

2005:

 1. Trojański, Das erbe des Holocaust in Polen und seine erzieherische Dimension, [w:] Mitteleuropa. Geistige Grundlagen – Geschichte und Gegenwart – Pädagogische Perspektiven, Stiftung Haus der Action 365, Frankfurt/Main 2005;
 2. Trojański, Żydowskie przedsiębiorstwa handlowe w woj. krakowskim w okresie międzywojennym. Zagadnienia statystyczne, „Studia Judaica” 2005, nr 1-2(15-16);
 3. Trojański, Żydowska prasa zawodowa i jej rola w rozwoju aktywności społecznogospodarczej kupców i rzemieślników małopolskich w okresie międzywojennym, [w:] „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”, Folia 29, Studia ad Institutionem et Educationem Pertinentia I (2005), pod red. J. Krukowskiego, Kraków 2005;

2004:

 1. Trojański, Przez tysiąclecia i wieki. Cywilizacje nowoczesności. Podręcznik kompromisowy, „Wiadomości Historyczne” 2004, nr 3;

2003:

 1. Szuchta, P. Trojański, Help the students to be Human beings, “Pro Memoria”, Nr 16, January 2003

2002:

 1. Trojański, Die Deutsche Okkupation und der Holocaust im Geschichtsbewusstsein junger Polen in den 90er Jahren, in: Erinnern und Gedenken. Zur Bedeutung der historisch – politischen Bildung im deutsch-polnischen Jugendaustausch, Dokumentationder Konferenz von 6.-8.10.2000, Deutsch-Polnisches Jugendwerk, Knut Dethlefsen (HRSG.), Berlin, Potsdam/Warschau 2002;

2001:

 1. Trojański, Kwestia organizacji cechowej rzemieślników żydowskich w woj. krakowskim w dwudziestoleciu międzywojennym, „Annales Academiae Pedagogicae Cracoviensis 3, Studia Historica I”, Kraków 2001;

1999:

 1. Trojański, Holocaust jako źródło kształtowania wartości uniwersalnych, (w:) Wartości w edukacji historycznej, pod red. J. Rulki. Bydgoszcz 1999;

1998:

 1. Trojański, Liczba, rozmieszczenie oraz struktura wewnętrzna ludności wyznania mojżeszowego w woj. lwowskim w okresie międzywojennym, [w:] Lwów – miasto – społeczeństwo – kultura, pod red. H.W. Żalińskiego i K. Karolczaka, t. II, Kraków 1998;

1995:

 1. Trojański, Drama w nauczaniu historii, „Wiadomości Historyczne” 5/1995;

redakcja naukowa:

 1. Lekcja historii. Zagłada Żydów w edukacji szkolnej, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2004 (współredaktor: Jacek Chrobaczyński)
 2. Jak uczyć o Auschwitz i Holokauście. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli, Oświęcim 2007 (współredaktor: Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Krystyna Oleksy)
 3. Auschwitz i Holokaust – dylematy i wyzwania polskiej edukacji, Oświęcim 2008 (redakcja naukowa)
 4. European pack for visiting Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum – Guidelines for teachers and educators, Strasbourg 2010 (współredakacja: A. Białecka, K. Oleksy, F. Regard)
 5. Poles and Jews. History-Culture-Education, Kraków 2011 (współredakcja: M. Misztal)
 6. Auschwitz a zbrodnie ludobójstwa XX wieku, Oświęcim 2012 (współredakcja: Alicja Bartuś)
 7. Przygotowanie do wizyty w Muzeum i Miejscu Pamięci Auschwitz. Pakiet europejski – wskazówki dla nauczycieli i edukatorów, Oświęcim 2013 (współredaktorzy: A. Białecka, K. Oleksy, F. Regard)
 8. Auschwitz i Holokaust: edukacja w szkole i w miejscu pamięci, Oświęcim 2014 (redakcja naukowa)
 9. Korczakian reminiscences : selected aspects of the times and legacy of Janusz Korczak, Kraków 2014 (współredakcja: Agnieszka Chłosta-Sikorska, Hanna Stępniewska-Gębik)
 10. Killing Sites. Research and Remembrance, (Eds.) T. Lutz, D. Silberklang, P. Trojanski, J. Wetzel, M. Bistrovic, IHRA series, vol.1, Metropol, Berlin 2015
 11. Education for Remebrance of the Roma Genocide: Scholarship, Commemoration and the Role of Youth, (Eds.) A. Mirga-Kruszelnicka, E. Acuña and P. Trojański, Kraków 2015

e-publikacje:

 1. Trojański, Pamięć i nauczanie historii – perspektywy i doświadczenia (Remembrance and teaching history: perspectives and experience) – referat wygłoszony na międzynarodowym seminarium nt. „The Rightaous and the Resistance to Totalitarianism”, Warszawa, 9-12 lutego 2009 (http://www.storiamemoria.it/node/65).
 2. Szuchta, P. Trojański, W obliczu Zagłady. Ratujący, bierni świadkowie, sprawcy i ich pomocnicy, Scenariusz lekcji interdyscyplinarnej dla gimnazjów i szkół średnich, University of Southern California, Shoah Foundation Institut, http://college.usc.edu/vhi/cms/wobliczuzaglady.php

inne publikacje:

 1. Szuchta, P. Trojański, Holokaust – zrozumieć dlaczego, Program multimedialny na CD, Oficyna Wydawnicza „Mówią Wieki” i Żydowski instytut historyczny IN-B, Warszawa 2006
 2. Jestem stąd. Polska wielu narodów. Katalog wystawy, red. M. Grądzka i P. Trojański, Kraków 2013
 3. Współautor wystawy edukacyjnej pt. „Jestem stąd. Polska wielu narodów” (www.jestemstad.pl)
 4. Współautor wystawy edukacyjnej pt. „Żydzi w Polsce. Swoi czy obcy?” (zydziwpolsce.edu.pl)

Działalność popularyzatorska:

 1. Wykłady cykliczne na temat nauczania o Holokauście w Polsce dla studentów i nauczycieli z Polski i zagranicy :
 • Wykłady dla studentów z VIA University College w Aarhus w Danii:
 • Wykłady dla studentów z HAN University of Applied Sciences w Nijmegen w Holandii:
 • Wykłady dla nauczycieli z Kandy organizowane przez Sarah and Chaim Neuberger Holocaust Education Centre
 • Wykłady dla studentów i pracowników Levinsky College w Tel Awiwie (Izrael)
 1. Współpraca z Międzynarodową Siecią Młodzieżowych Organizacji Romskich TernYpe a w ramach projektu inicjatywy „Dikh I Na Bistar”, którego celem jest upamiętnienie zagłady Romów z czasów II wojny światowej.
 2. Realizacja projektów edukacyjnych w ramach działalności w Stowarzyszeniu Centrum PolskoNiemieckie w Krakowie Działalność – projekt prezentacji wystawa edukacyjnej pt. „Jestem stąd. Polska wielu narodów” (www.jestemstad.pl)
 3. Opracowanie cyklu lekcji e-learningowych poświęconych zagładzie Żydów dla MCEAH w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau
 4. Recenzje pakietów edukacyjnych i książek wydawanych przez Instytut Pamięci Narodowej i Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie
 5. Konferencje naukowo-dydaktyczne i popularyzatorskie historii:
  • X Międzynarodowa Szkoła Letnia „Nauczanie o Holokauście” organizowana przez Centrum badań Holokaustu Uniwersytetu jagiellońskiego, Kraków 1-7 lipca 2015 r. Warsztaty nt.:
   1. „Nauczanie o antysemityzmie w kontekście edukacji o Holokauście”
   2. „Komiks w nauczaniu o Holokauście”
  • „Postawy Polaków wobec Holokaustu”
  • Konferencja metodyczna dla nauczycieli pt. Ludobójstwo XX wieku w relacjach świadków i ocalonych jako wyzwanie edukacyjne”, Oświęcim 2-4 września 2016 r.. Organizatorzy: – Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Referat: „Wykorzystanie relacji z kolekcji Shoah Visual History Foundation w nauczaniu o Holokauście”
  • II Ogólnopolska Konferencja naukowo-dydaktyczne Pamięć-Patriotyzm-Edukacja pt. „Problemy z pamięcią historyczną. Implikacje dla edukacji szkolnej”, Kielce 9-10 X 2015. Organizatorzy: Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach. Prowadzenie warsztatów dla nauczycieli pt. „Jednostka wobec totalitaryzmu. Jak uczyć o postawach Polaków wobec zagłady Żydów w czasie wojny”
  • I Oświęcimskie Forum Praw Człowieka pt. Europa wobec wyzwań XXI wieku. Deportacje, wysiedlenia i przymusowe migracje jako nieodłączny element konfliktów zbrojnych i wojen współczesnego świata, Oświęcim, 8-10 maja 2014 r., Organizatorzy: Miasto Oświęcim, MDSM w Oświęcimiu, Państwowe Muzeum-Auschwitz-Birkenau i inne. Prowadzenie panelu dyskusyjnego nt. „Polska dla Polaków?”

 

Inne:

 1. Sekretarza Kapituły Nagrody im. Słowikowskiego dla najlepszego nauczyciela historii ze szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie
 2. Koordynowałem współpracy Uniwersytetu Pedagogicznego z Beit Berl College w Izraelu, której jednym z efektów były dwie edycje wymiany studenckiej pt. „Bringing Together” (Polska – 2014 i Izrael – 2015).
 3. Członek komitetu naukowego wystawy pt. „Przybyliśmy z Polski… Wkład polskich Żydów w budowę Państwa Izrael”, X 2014
 4. Członek kolegium redakcyjnego „Głosy Pamięci” wydawanego przez MCEAH w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau

Promotorstwo doktoratów:

Promotor pomocniczy rozprawy mgr Agnieszki Kasperek pt. „Kategorii Zagłady w szkolnym dyskursie polonistycznym po roku 2009 (na przykładzie prozy Idy Fink i Irit Amiel)” pisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Sławomira Jacka Żurka i dr. Piotra Trojańskiego w KatedrzeDydaktyki Literatury i Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła.