Cracoviana – miasto i region w turystyce – (2-semestralne) studia podyplomowe

Rodzaj studiów: 2-semestralne studia podyplomowe

Miejsce realizacji zajęć:  Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego oraz obiekty Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Charakterystyka studiów: Podyplomowe studia „Cracoviana – miasto i region w turystyce” są ukierunkowane na wszechstronny rozwój słuchaczy.  Umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu historii i dziedzictwa kulturowego Krakowa i Małopolski oraz praktycznych umiejętności, niezbędnych do podejmowania działań związanych z organizacją i obsługą ruchu turystycznego.
Na atrakcyjny program studiów składają się zajęcia kursowe przybliżające najważniejsze zagadnienia z zakresu dziejów oraz szeroko pojętej kultury duchowej i materialnej Krakowa oraz Małopolski, w tym fenomen Galicji, Kazimierza i Nowej Huty. Ponadto w programie studiów znajdują się bloki tematyczne prezentujące muzea Krakowa i elementy metodyki muzealnej. Zajęcie te będą prowadzone w oparciu o cenny zasób krakowskich muzealiów. Istotny blok tematyczny dotyczy turystyki biznesowej oraz  turystyki miejskiej, w tym jej nowoczesnych form, organizacji imprez turystycznych w mieście, promocji produktu turystycznego, szlaków turystycznych, a także metodyki pilotażu i przewodnictwa turystycznego.

Artykuł prasowy prezentujący charakterystykę studiów podyplomowych „Cracoviana – miasto i region w turystyce”

Nasi wykładowcy:
Pracownicy naukowi Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
prof. dr hab. Zdzisław Noga
prof. dr hab. Jerzy Rajman
dr hab. Łukasz T. Sroka, prof. UP
dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP
dr Agnieszka Chłosta-Sikorska
dr Marcin Gadocha
dr Urszula Kicińska
dr Konrad Meus
dr Bartosz Ogórek
dr Anna Penkała
dr Agnieszka Słaby
dr Piotr Trojański
dr Mateusz Wyżga
mgr Barbara Bielaszka – Podgórny

Pracownicy instytucji współpracujących:
mgr Michał Niezabitowski – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
mgr Piotr Hapanowicz – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
mgr Katarzyna Janik – Urząd Miasta Krakowa 
mgr Jacek Salwiński – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Dokładny plan studiów

Dla kogo przeznaczone są studia: dla absolwentów wyższych uczelni z tytułem licencjata lub magistra, którzy ukończyli dowolny kierunek studiów.
Studia  są adresowane do osób zainteresowanych zdobyciem lub poszerzeniem wiedzy na temat przeszłości, współczesności oraz perspektyw rozwoju Krakowa i regionu Małopolski. W szczególności oferta jest kierowana do nauczycieli, realizujących program dziedzictwa kulturowego, miłośników Krakowa i lokalnej tradycji, przewodników turystycznych, muzealników, bibliotekarzy, a także pracowników innych instytucji kulturalnych, urzędników administracji samorządowej, przedstawicieli Lokalnych Grup Działania, członków stowarzyszeń użyteczności publicznej, animatorów kultury, osób prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o obiekty będące elementem dziedzictwa kulturowego.

Czas trwania studiów: Dwa semestry. Studia składają się z 22 przedmiotów kursowych oraz konsultacji dyplomowych, w sumie 385 godzin dydaktycznych.

Warunki ukończenia: aktywny udział w zajęciach i przygotowanie pracy dyplomowej pod kierunkiem promotora.

Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub wyższych magisterskich

Limit przyjęć : 40 osób
Studia zostaną uruchomione w momencie zrekrutowania min. 15 osób

Rekrutacja:
Przed złożeniem dokumentów należy zarejestrować się na kierunek studiów za pomocą elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Dokumenty wymagane przy rekrutacji:
1. podanie
2. kwestionariusz osobowy
3. dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
4. dwa zdjęcia

Miejsce składania dokumentów osobiście lub listownie:
Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Kraków, ul. Podchorążych 2,
30-084 Kraków.
Sekretariat Instytutu Historii pokój 324 (trzecie piętro). W dni powszednie w godzinach 8.00-15.00.

Termin składania dokumentów:
do 31 października 2018 r.

Termin rozpoczęcia studiów:
listopad 2018 r.

Wysokość opłaty za semestr nauki: 2000,- PLN

Dodatkowych informacji udzielają:
Kierownik Studiów Podyplomowych Cracoviana
mgr Barbara Bielaszka – Podgórny:
email:bbielaszka@up.krakow.pl
tel. kom. +48 798 062 815
Sekretariat Instytutu Historii:
email: historia@up.krakow.pl
tel. +48 (012) 662-61-82


Media o studiach „Cracoviana”
Cracoviana – nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Pedagogicznym
Radiokrakow.pl: 15.03.2017.

Plebiscyt na Wyczyn Tygodnia. Wyniki
Radiokrakow.pl, 17.03. 2017.

Studenci będą studiować Kraków. Na ulicach…
Dziennik Polski: 23.06. 2016.

Kraków wart jest i mszy, i studiów o swoich dziejach
Dziennik Polski: 31.05.2016

Materiały promocyjne
Podyplomowe studia „Cracoviana-turystyka w Krakowie i regionie”. Film  promocyjny