Tryb studiów: Studia prowadzone w trybie zdalnym (@t-home)
Poziom studiów: I stopień
Długość trwania studiów: 6 semestrów
Warunkiem uruchomienia kierunku jest nabór co najmniej 15 osób.

Dokładne instrukcje dotyczące przebiegu rejestracji dla poszczególnych kierunków znajdą Państwo TUTAJ>>>


Sylwetka absolwenta:
Studia na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe mają na celu przygotowanie merytoryczne i zawodowe w zakresie problematyki związanej z turystyką historyczną i dziedzictwem kulturowym. Pozwolą nabyć wiedzę i kompetencje z zakresu planowania i obsługi ruchu turystycznego, organizacji imprez turystycznych, promocji i popularyzacji dziedzictwa kulturowego, krajoznawstwa i edukacji regionalnej. Wyposażą w umiejętności oprowadzania wycieczek miejskich i terenowych, pilotażu wycieczek krajowych i zagranicznych. Przygotowują do podjęcia pracy w biurach podróży, lokalnych stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych działających na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego oraz popularyzacji lokalnych badań historycznych. Dostarczą umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w branży turystycznej.

Absolwenci tego kierunku Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe zdobędą kwalifikacje w zakresie:
– prowadzenia vwłasnej działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz podjęcia pracy w krajowych i zagranicznych biurach i agencjach turystycznych działających na polskim rynku (jako organizatorzy imprez, piloci i przewodnicy);
– pracy w firmach świadczących usługi przewodnickie, muzeach, skansenach i miejscach pamięci, instytucjach muzealnych – historycznych i etnograficznych, stowarzyszeniach regionalnych, fundacjach, mediach lokalnych, placówkach oświatowych, organizacjach pozarządowych i lokalnych grupach działania;
– prowadzenia i obsługi ruchu turystycznego, oprowadzania wycieczek miejskich i terenowych, pilotażu wycieczek krajowych i zagranicznych, organizacji imprez turystycznych;
– promocji i popularyzacji dziedzictwa kulturowego, krajoznawstwa i edukacji regionalnej.

2019/2020 PROGRAM STUDIÓW | PLAN STUDIÓW

Kryteria przyjęć:
Kryteria przyjęć na studia kandydatów z „nową maturą”:
Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).
Kryteria przyjęć na studia kandydatów ze „starą maturą”:
Wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego – cześć pisemna.

OPŁATA ZA SEMESTR NAUKI 1700 PLN


Termin rejestracji elektronicznej:  01.06 – 22.07. 2019 r.

Rejestracja kandydatów odbywa się drogą elektroniczną na stronie:
http://rekrutacja.up.krakow.pl>>>

Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia: 16.09.2019 r.


Komisja rekrutacyjna

Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej dla wszystkich rodzajów studiów
I i II stopnia uruchamianych w Instytucie Historii jest dr hab. prof. UP Krzysztof Polek.

Sekretarzem Komisji Rekrutacyjnej dla wszystkich rodzajów studiów
I i II stopnia uruchamianych w Instytucie Historii jest dr Dorota Żurek.

Członkami Komisji Rekrutacyjnej dla wszystkich rodzajów studiów
I i II stopnia uruchamianych w Instytucie Historii są: dr Magdalena Niedźwiedzka i mgr Edyta Pluta-Saladra.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z procesem rekrutacji lub programami studiów, mogą Państwo skontaktować się z nami drogą elektroniczną, pisząc na adres email: rekrutih@up.krakow.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu (+48) 12 662 60 76
czynny w dniach przyjmowania wpisów przez komisję rekrutacyjną w godz. 10.00-14.00.


Informacje ogólne dla kandydatów:
1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w sprawie zasad przyjęć na studia w roku akademickim 2018/2019 znajduje się tutaj>>>
2. Uchwała Senatu nr 19/17.12.2018 Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/23.04.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020 znajduje się tutaj >>>
3. Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020 z dnia 17 grudnia 2018 r. znajduje się tutaj>>>
4.  Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020 z dnia 23 kwietnia 2018 r. znajduje się tutaj >>>