Praktyki –  kierunek Historia i wiedza o społeczeństwie

Kierownik praktyk – dr Lucyna Kudła

Załączniki do pobrania:
Instrukcja praktyki zawodowej studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych IHiA UP w Krakowie w roku akademickim 2017/2018
Wzór zgody szkoły na przyjęcie studentów na praktyki


Praktyki – kierunek Zarządzanie dokumentacją, infobrokerstwo i archiwistyka

Kierownik praktyk – dr Magdalena Niedźwiedzka

Załączniki do pobrania:
Porozumienie w sprawie praktyk zawodowych (pozapedagogicznych) studentów UP w Krakowie
Skierowanie na praktyki zawodowe
Zaświadczenie zakładu pracy o odbytej praktyce zawodowej studenta