Najważniejsze etapy „Procedury antyplagiatowej”:

1. Celem postępowania antyplagiatowego jest weryfikacja samodzielności i oryginalności pracy.

2. Dyplomant musi wyrazić pisemną zgodę na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej – Załącznik nr 1.
Brak zgody skutkuje niedopuszczeniem studenta do egzaminu dyplomowego

3. Dyplomant składa u wyznaczonego pracownika (Wojciech Pociecha, pok. 326, tel. 12/662-61-86 w godz. 9.15-17.15) na 3 tygodnie przed terminem obrony wypełniony Załącznik nr 1 oraz ostateczną (w pełni sformatowaną; wraz z wypełnioną stroną tytułową) pracę na płycie CD lub DVD w jednym z wybranych formatów: DOC, DOCX, RTF, PDF w wersji edytowalnej. Płyta i koperta, do której należy włożyć płytę z pracą, winny być podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z podaniem kierunku oraz stopnia studiów.

4. Procedurę antyplagiatową przeprowadza się w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia pracy.

5. Ustala się następujące górne granice współczynników podobieństwa: a) współczynnik podobieństwa „1″ – 50 % (odnosi się do sekwencji 5-wyrazowych); b) współczynnik podobieństwa „2″ – 5 % (odnosi się do sekwencji 25-wyrazowych). Jeśli żaden ze współczynników nie przekracza górnych granic, praca zostaje dopuszczona do obrony.

6. W przypadku, gdy chociaż jeden ze współczynników podobieństwa przekracza górną granicę lub gdy zachodzi podejrzenie o dokonanie zabiegów zmierzających do oszukania systemu antyplagiatowego, praca zostaje poddana dodatkowej kontroli, której dokonuje promotor pracy (w tym celu promotor otrzymuje wypełniony Załącznik nr 2 oraz pełny raport podobieństwa).

7. Po przeprowadzonej dodatkowej kontroli promotor wypełnia Załącznik nr 3, który dołącza się do dokumentacji dyplomowania wraz z Załącznikiem nr 2. Jeśli promotor nie stwierdzi plagiatu (ewentualnie praca wymaga tylko poprawy), praca zostaje dopuszczona do obrony.

8. O fakcie uznania pracy za niesamodzielną – na wniosek promotora – dyrektor jednostki naukowo-dydaktycznej powiadamia na piśmie dyplomanta (Załącznik nr 4), któremu za pośrednictwem dyrektora przysługuje prawo złożenia pisemnego odwołania (Załącznik nr 5) do dziekana odpowiedniego wydziału w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania zawiadomienia.

9. Odwołanie studenta winno być rozpatrzone w terminie 5 dni roboczych od jego złożenia.

10. Jeśli w wyniku dodatkowej kontroli antyplagiatowej okaże się, że praca jest plagiatem, a odwołanie złożone przez dyplomanta będzie nieuzasadnione, nie zostaje ona dopuszczona do obrony.

11. W takiej sytuacji rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie: postępowania wyjaśniającego i w przypadku ostatecznego potwierdzenia zarzutu popełnienia przez dyplomanta plagiatu, postępowania dyscyplinarnego, zgodnie z art. 214 ust. 4, 5, i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005, nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

Załączniki procedury antyplagiatowej:

Załącznik nr 1 – Zgoda dyplomanta na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej.

Załącznik nr 2 – Zaświadczenie o wynikach sprawdzenia pracy w systemie antyplagiatowym

Załącznik nr 3 – Decyzja promotora po przeprowadzeniu dodatkowej kontroli antyplagiatowej pracy dyplomowej

Załącznik nr 4 – Zawiadomienie dyplomanta przez dyrekcję jednostki o stwierdzeniu niesamodzielności pracy.

Załącznik nr 5 – Wzór odwołania składanego przez dyplomanta do dziekana wydziału.