Instrukcja praktyki zawodowej studentów studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

Instrukcja praktyki zawodowej studentów studiów podyplomowych historii
i wiedzy o społeczeństwie Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie od roku akademickiego 2015/2016

Instrukcja dotycząca praktyk archiwistycznych

Porozumienie w sprawie praktyk archiwistycznych studentów Uniwersytetu Pedagogicznego

Oświadczenie do pracy magisterskiej lub licencjackie

Oświadczenie do płytki z pracą magisterską lub licencjacką

Ramowy program praktyk dla kierunku Infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka

Skierowania na praktyki archiwistyczne

Wzór zgody szkoły na przyjęcie studentów na praktyki

Zaświadczenie przedkładane w archiwach i bibliotekach