Studia w Instytucie Historii i Archiwistyki to dobra lokata w przyszłość!

Historia i WOS

Specjalność nauczycielska na kierunku HISTORIA

Jedyne w Polsce unijne studia nauczycielskie.

Jeśli myślisz o kierunku, który da Ci podwójne możliwości to ten jest dla Ciebie!

Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaprasza na unikatowe w skali kraju studia I i II stopnia na kierunku historia:

specjalność nauczycielska – historia i wiedza o społeczeństwie.

Absolwenci otrzymają uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów (historii i WOS) na wszystkich etapach kształcenia i we wszystkich typach szkół.

Dzięki uzyskanym z Unii Europejskiej środkom w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel – mistrz
i wychowawca” oprócz standardowych zajęć i praktyk w ramach studiów oferujemy dodatkowo:

  • ćwiczenia praktyczne w nowoczesnym laboratorium edukacji;
  • kursy kierunkowe i doskonalące kompetencje, prowadzone w trybie stacjonarnym
    i e-learningowym;
  • wykłady polskich i zagranicznych ekspertów w ramach „Kolokwium historyczno-dydaktycznego”;
  • lekcje muzealne i wizyty w małopolskich archiwach i miejscach pamięci;
  • krajowe i zagraniczne wyjazdy studyjne organizowane z uczelniami partnerskimi
    w Niemczech, Holandii i Izraelu;
  • dodatkową opiekę tutora akademickiego i nauczycielskiego.

 hist1hist2   hist3

Jeśli poważnie myślisz o zawodzie nauczyciela, to przyjdź do nas! W ramach studiów oferujemy Ci wszystko to co dzisiaj potrzebuje nowoczesny nauczyciel – mistrz i wychowawca!

Charakterystyka studiów w ramach projektu
„Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca”

Celem studiów jest przygotowanie studentów do pracy we współczesnej i ciągle zmieniającej się szkole – otwartych na nowe wyzwania i kompetentnych do podejmowania różnych zadań dydaktycznych i wychowawczych. Podstawą innowacyjnego programu studiów jest Model Kształcenia Przyszłych Nauczycieli (MKPN), który pozwala zniwelować różne bariery oraz lepiej przygotować przyszłych absolwentów do wykonywania zawodu nauczyciela historii i wos na wszystkich etapach kształcenia. Tworząc go kierowaliśmy się oczekiwaniami współczesnej szkoły, korzystaliśmy z rad potencjalnych pracodawców – dyrektorów i nauczycieli szkół ćwiczeń, z którymi współpracujemy od lat. W rezultacie postanowiliśmy zwiększyć wymiar zajęć praktycznych i położyć nacisk na przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do pracy w szkole.

Program studiów został ukierunkowany na uzyskanie przez studentów praktycznych kompetencji, co zamierzamy osiągnąć poprzez wsparcie kształcenia poprzez praktyków. Aby zwiększyć efektywność zajęć, postanowiliśmy zindywidualizować proces kształcenia poprzez wprowadzenie tutoringu/mentoringu akademickiego i nauczycielskiego.

Rozumiejąc potrzebę kształcenia nowoczesnego nauczyciela zdecydowaliśmy o włączeniu do programu dodatkowych zajęć z wykorzystania TIK w dydaktyce i zwiększenie dostępu studentów do nowoczesnych pomocy i narzędzi metodycznych. Dlatego część zajęć realizowana będzie w specjalnie stworzonym na potrzeby tego projektu nowoczesnym laboratorium edukacji. Ponadto nasi studenci będą mieli możliwość obserwacji zajęć w szkołach prowadzących innowacyjne nauczanie.

Szczególne znaczenie będą miały dodatkowe zajęcia w muzeach i archiwach, doskonalące warsztat pracy historyka. Oferujemy także szeroką gamę krajowych i zagranicznych wycieczek oraz wizyt studyjnych, podczas których studenci będą mieli możliwość nie tylko poznania historii i kultury odwiedzanych miejsc, ale także wymiany doświadczeń ze studentami z innych krajów.

Okazją do poznania różnych perspektyw naukowych i dydaktycznych będzie udział w wykładach otwartych oferowanych w ramach
Kolokwium historyczno-dydaktycznego wykładowcami, którego będą różni eksperci z Polski i zagranicy.

Więcej informacji nt. projektu i studiów w Instytucie Historii i Archiwistyki:

Strona projektu

Informacja o rekrutacji

Regulamin rekrutacji do programu

Plan studiów historycznych I stopnia

Plan studiów historycznych II stopnia

Plan studiów specjalnościowych I stopnia

Plan studiów specjalnościowych II stopnia

Plakat

Ulotka

studencki youtube